The house by the Kamenny Bridge

2 Serafimovicha Street
Subway station «Borovitskaya»